Městská policie

-

znakpolm_220_220_220_220Vzhledem ke změnám, které proběhly na základě demokratických voleb uskutečněných v měsíci listopadu 1990 a z toho vyplývajících zvýšených pravomocí městských a obecních úřadů, kdy zákon číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), svěřil obcím do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, tím dal také oprávnění obecnímu zastupitelstvu zřídit k zabezpečení těchto záležitostí obecní (městskou) policii. Česká národní rada v návaznosti na to dne 6. prosince 1991 přijala zákon číslo 553, o obecní policii, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Návrh obecně závazné vyhlášky o městské policii, kterou předkládal pro 9. zasedání Zastupitelstva města Ostravy, konaného dne 12. února 1992 primátor města Ostravy, vycházel ze zákona České národní rady číslo 553/1991 Sb., o obecní policii a zákona České národní rady číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 12. února 1992 vydat podle § 14 odstavce 1 písmene i) a § 36 odstavce l písmene f) zákona číslo 367/1990 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků a v souladu s § 1 zákona České národní rady číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, obecně závaznou vyhlášku číslo 1/l992 o městské policii. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 1992.Tzv. „Zřizovací listinou“ ze dne 1. března 1992 podepsanou primátorem města Ostravy bylo dáno, že s účinnosti od 1. 3. 1992 zřizuje Zastupitelstvo města Ostravy usnesením číslo 167/8 ze dne 12. 2. 1992 rozpočtovou organizaci bez právní subjektivity pod názvem Městská policie Ostrava se sídlem na ul.Hlubinská 6, Ostrava 702 00 .

Vrchním velitelem Městské policie Ostrava je primátor.


Oficiální stránky MP Ostrava: http://www.mpostrava.cz/

 

spádová služebna
Přívoz
Nádražní 168

599 414 222
599 414 221

místní služebny
Lhotka
Petřkovická 87
599 414 191
Oddíl kynologie a operativního zásahu
Třebovice
Provozní 4
596 967 289
Technický oddíl
Třebovice
Provozní 4
596 967 290
Jízdní oddíl
Stará Bělá
K průplavu 729
599 414 171
Oddíl prevence a dohledu
Svinov
Dr. Brauna 369/6
599 414 231
Útulek pro nalezené psy
Třebovice
Provozní 4
596 967 288
Přestupky
Svinov
Dr. Brauna 369/6
599 414 233

 

 

Městská policie Ostrava zřídila nové okrsky

V souladu s novou koncepcí Městské policie Ostrava na období 2009 - 2013, která byla předložena a následně schválena Radou města Ostravy v loňském roce, byla zřízena řada nových okrsků, které budou spravovány konkrétními strážníky - okrskáři.
Dosavadní počet okrsků byl navýšen z 35 na 154, z čehož na městský obvod Hošťálkovice připadají okrsky 2. Na veřejný pořádek v každém z nich dohlíží 2 okrskáři (celkem 4).
Výkon služby prostřednictvím okrskářů má řadu nesporných výhod a to zejména pro samotné občany. Ti budou v mnohem užším kontaktu s těmi "svými" okrskáři, budou vědět, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a také budou vědět, jak byla konkrétní věc řešena. Okrskář si také maximálně prohlubuje místní znalost ve vztahu k občanům, k poměrům, které v daném okrsku panují i stavu veřejného pořádku. Okrskáři jsou rovněž v kontaktu s vedením jednotlivých městských obvodů, místně příslušnými odděleními Policie ČR, zástupci podniků, firem a společností ve svých okrscích.
Okrskáře mohou občané kontaktovat např. prostřednictvím internetových stránek www.mpostrava.cz , elektronickou poštou na adrese info@mpostrava.cz , telefonicky na uvedených kontaktech, prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 199 922 - tzv. Zelené linky a také písemně na adrese Městská policie Ostrava, Hlubinská 6,702 00 Moravská Ostrava.

OKRSEK č. 21

Ulice: Petřkovická, Lipka, Výhledy, Hlavní, Zimní, Dlážděná, Mezi Ploty, Za Hřbitovem, V Ústraní, Prudká, K Vodě, Broskvoňová, Svahová, Skrytá, Podevsí, Vrbiny, Náplavy, Postranní, Rynky, Dubíček, Krajní.

Charakteristika okrsku: hranice okrsku je tvořena ulicemi: Lipka, Petřkovická, Výhledy, Zimní, K Vodě a řekou Odra. Jedná se o okrsek, který tvoří objekty základní škola, kostel, hřbitov, pošta, restaurace, kulturní dům, prodejna potravin, lékárna, fotbalové hřiště, zahrádkářská kolonie, bývalý statek - nyní pila a ÚMOb Hošťálkovice.

Problematika v okrsku: bezpečné přecházení dětí u ZŠ. Rušení nočního klidu a znečišťování veřejného prostranství na točně autobusů MHD. Dopravní situace v době konání pohřbů a veřejných zábavních akcí, průjezdnost ulic. Problémy s výskytem osob bez přístřeší v okolí povodí řeky Odry.

Okrskáři:
str. Roman Holiš
str. Libor Šešulka

Služebna Městské policie Ostrava - Přívoz
Nádražní 168
tel. 599 414 222

OKRSEK č. 22

Ulice: Aleje, Petřkovická, Zimní, Výhledy, Borová, Žleby, Modřínová, Včelínek, Třešínky, Ořechová, Hrušková, Kozlůvka, Švestková, Smrková.

Charakteristika okrsku: hranice okrsku je tvořena ulicemi: Aleje , Petřkovická, Zimní, Výhledy a Bobrovnickým lesem. Jedná se o okrsek, který tvoří objekty televizní vysílač, chatová oblast Žleby, chatová oblast Hladový vrch, restaurace Pod Vysílačem, základní škola.

Problematika v okrsku: veřejný pořádek, občanské soužití, černé skládky, páchání majetkové trestné činnosti v chatových oblastech Žleby a Hladový vrch. Nesprávné parkování vozidel.

Okrskáři:
str. Miloš Černý
str. Richard Kolton

Služebna Městské policie Ostrava - Přívoz
Nádražní 168
tel. 599 414 222