I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy (zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci okresního úřadu. Město Ostrava tedy zároveň tvoří samostatný okres.

  Samostatnou působnost Města Ostravy jako právního subjektu vymezuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12. listopadu 2000.

  Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo, rada a primátor Statutárního města Ostravy, druhou jednotlivá zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení

  Kontaktní adresa:

  Úřad městského obvodu Hošťálkovice

  Rynky 277

  725 28, Ostrava - Hošťálkovice

  E-mail: posta@hostalkovice.ostrava.cz

  Úřední hodiny:

  pondělí 8,00 - 11,30 hod. 12,30 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 11,30 hod. 12,30 - 17,00 hod.

  Kontaktní seznam

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Ostravě, číslo účtu 1651155369/0800

  příjmový: 19-1651155369/0800

  výdajový: 1651155369/0800

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ 00845451
  jsme plátci DPH

 8. 8. Dokumenty

  Rozpočet Městského obvodu Hošťálkovice

   

  Plnění rozpočtu Městského obvodu Hošťálkovice

  Rozpočtová opatření

   

 9. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Hoštálkovice.

 11. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
   • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
   • pro odvolací řízení
   • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
  • Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

   Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.

   Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
   Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.
  2. V případě, že bude vyžadována úhrada nákladů za poskytování informací, musí být tato skutečnost písemně oznámená spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Při nesplnění této oznamovací povinnosti ztrácí poskytovatel nárok na úhradu nákladů. Nezaplatí-li žadatel požadovanou úhradu do 60 dnů ode dne oznámení její výše, poskytovatel žádost odloží. Je-li však podána stížnost proti výši požadované úhrady, lhůta podle předchozí věty neběží.
  3. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně (osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet, a to vždy před předáním informace.
  4. Sazebník výše úhrad (schválen usnesením starosty městského obvodu usnesením č. 12 - 05/2018 dne 28.05.2018):

   kopie listiny:

   černobílý

   černobílý

   barevný

   barevný

   1 strana A 4

   jednostranný tisk

   2,-- Kč

   oboustranný tisk

   3,-- Kč

   jednostranný tisk

   5,-- Kč

   oboustranný tisk

   8,-- Kč

   1 strana A 3

   jednostranný tisk

   3,-- Kč

   oboustranný tisk

   4,-- Kč

   jednostranný tisk

   10,-- Kč

   oboustranný tisk

   16,-- Kč

  CD disk

  40,-- Kč

  DVD disk

  60,-- Kč

  poštovné

  dle sazebníku poštovních služeb

  osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1   hod.

  150,-- Kč za každou započatou hodinu

 14. 16. Seznam organizací

  Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, p.o.

 15. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.