15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.
 2. V případě, že bude vyžadována úhrada nákladů za poskytování informací, musí být tato skutečnost písemně oznámená spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Při nesplnění této oznamovací povinnosti ztrácí poskytovatel nárok na úhradu nákladů. Nezaplatí-li žadatel požadovanou úhradu do 60 dnů ode dne oznámení její výše, poskytovatel žádost odloží. Je-li však podána stížnost proti výši požadované úhrady, lhůta podle předchozí věty neběží.
 3. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně (osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet, a to vždy před předáním informace.
 4. Sazebník výše úhrad (schválen usnesením starosty městského obvodu usnesením č. 12 - 05/2018 dne 28.05.2018):

  kopie listiny:

  černobílý

  černobílý

  barevný

  barevný

  1 strana A 4

  jednostranný tisk

  2,-- Kč

  oboustranný tisk

  3,-- Kč

  jednostranný tisk

  5,-- Kč

  oboustranný tisk

  8,-- Kč

  1 strana A 3

  jednostranný tisk

  3,-- Kč

  oboustranný tisk

  4,-- Kč

  jednostranný tisk

  10,-- Kč

  oboustranný tisk

  16,-- Kč

CD disk

40,-- Kč

DVD disk

60,-- Kč

poštovné

dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1   hod.

150,-- Kč za každou započatou hodinu