II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Hošťálkovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky úřadu městského obvodu Hošťálkovice.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích městského obvodu:

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

 

Evidování podaných petic

Osoba podávající petici nebo členové petičního výboru a petenti

Adresní a identifikační údaje

Orgány městského obvodu, orgány státní správy a moci výkonné a soudní

10 let

Správní řízení

Účastníci řízení

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.   pobytu, adresa pro doručování písemností

Účastníci řízení, dotčené správní orgány

5 let 

 

v případě staveb 20 let po odstranění stavby

Příjmové a výdajové pokladní doklady

Plátci a příjemci platby v hotovosti

Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu

Plátci, pro spis

5 let

Evidence chovatelů psů

Chovatelé psů

Adresní a identifikační údaje

Orgány státní správy

5 let po odhlášení z evidence chovatelů

Zakládání a evidence smluv uzavřených ÚMOb Hošťálkovice vedená v písemné a v   elektronické podobě

Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.   pobytu, adresa pro doručování písemností

Orgány městského obvodu

po dobu platnosti

Darovací smlouva

Žadatel

Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa   trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

Orgány městského obvodu

10 let

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Fyzická osoba

Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele

Orgány městského obvodu

5 let

Vyřizování a kontrola smluv

Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s   městským obvodem

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.   pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní   firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno,   popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

Zaměstnanci úseku, orgány městského obvodu a města

po dobu platnosti

Veřejné zakázky

Zhotovitelé a uchazeči

Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu; U   jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud   bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

Orgány městského obvodu

10 let

Nájemní smlouva

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

Orgány městského obvodu

5 let

Smlouva o výpůjčce

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

Orgány městského obvodu

5 let

Smlouva o zřízení služebnosti (dříve

věcného břemene)

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

Orgány městského obvodu

5 let

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

Orgány městského obvodu

5 let

Kupní smlouva

Žadatel

Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

Orgány městského obvodu

10 let

Smlouva o nájmu hrobového místa 

 Žadatel

Adresní a identifikační údaje (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví)

Úřad městského obvodu, orgány městského obvodu  

po dobu platnosti

Zajištění komplexní sociální práce

Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,  příp. další údaje

Úřad městského obvodu, vyjmenované osoby

5 let

Přihlašování k trvalému pobytu a úkony související s vedením evidence obyvatel (ohlašovna pobytu) dle zákona č. 133/2000 Sb.

Účastníci řízení

Adresní a identifikační údaje v rozsahu stanovené zákonem č. 133/2000 Sb.

Úřad městského obvodu, účastníci řízení, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

5 let

Obsazování bytového fondu, výměna zařizovacích předmětů, změny nájemní smluv

Žadatel

Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu

Úřad městského obvodu

5 let

Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

Žadatel

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa   trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců

Orgány městského obvodu

po dobu uchování

Smlouva o dílo

Zhotovitel

Titul, jméno a příjmení, místo podnikání, adresa pro doručování   písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název,   sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a   příjmení jejich statutárních zástupců, telefon, e-mail

Orgány městského obvodu

5 let

Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci   úřadu městského obvodu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

Uchazeči o zaměstnání přihlášeni do výběrového řízení

Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt,   státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k   trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,   výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí   vedoucích úředníků lustrační osvědčení

Zaměstnavatel

5 let

Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem

Smluvní strany

Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa   trvalého pobytu, případně adresa pro doručování

Orgány městského obvodu

5 let

Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s   volebním procesem

Kandidáti, zmocněnec

Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,   (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání

Politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český   statistický úřad

10 let

Volby - vydávání voličských průkazů

Voliči s trvalým pobytem na území městského obvodu

Adresní a identifikační údaje

Úřad městského obvodu

5 let

Legalizace

Žadatel,

svědek úkonu

Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo   dokladu totožnosti

Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení

10 let

Czech POINT

 Žadatel

Jméno a rodné příjmení, příjmení, datum a místo narození, RČ, státní občanství, číslo průkazu totožnosti 

Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvl. právními předpisy 

6 let