Vydání občanského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o vydání OP podává:

  • Občan starší 15 let
  • Zákonný zástupce občana mladšího 15 let (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let jeho věku)
  • Zplnomocněný zástupce občana (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen) nebo opatrovník - za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz
  • Zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům

  Občanský průkaz může převzít:

  Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
  Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník jen v případě, že o jeho vydání požádal.  Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje jeho opatrovník.  Převzetí občanského průkazu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

  Při podání vyplněné žádosti o vydání občanského průkazu u příslušného úřadu, žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o vydání občanského průkazu lze podat:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu) nebo matričního úřadu,
  • v Ostravě lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ulice Gorkého 2, Moravská Ostrava (naproti bývalého hotolového domu Jindřich.  

   Úřední dny:  PO, ST od 7:30 do 17:30 hodin, ÚT, ČT od 7:30 do 16:00 hodin, PÁ od 7:30 do 12:00 hodin 
    
  • více na:

   https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněná žádost o vydání občanského průkazu nebo pokud jste ji předvyplnili, bude vám vytisknuta a předložena k podpisu
  • jedna fotografie, je-li vydáván občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
  • dvě fotografie, je-li vydáván občanský průkaz bez strojově čitelných údajů ,
  • doklady stanovené zákonem, viz níže,
  • případně další doklady, osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
  K vydání prvního občanského průkazu při dovršení věku 15 let je zákonný zástupce povinen předložit:

  -  rodný list,
  -  1 fotografii
  -  doklad o státním občanství, kterým je platný cestovní doklad, nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství u příslušného úřadu.

  K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz je nutno předložit:

  -  dosavadní občanský průkaz,
  -  1 fotografii

  K vydání občanského průkazu při změně údaje je nutno předložit:

  -  dosavadní občanský průkaz,
  -  1 fotografii
  -  doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, doklad o získání akademického titulu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství).

  Při zapsání nepovinných údajů do OP (titul, dítě, manžel/ka) je vždy nutné doložit rodné listy dětí, oddací list, doklad o získání titulu nebo vědecké hodnosti.

  K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (kdy občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz) je nutno předložit:

  -   rodný list nebo rodný a křestní list,
  -   1 fotografii,
  -   doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
  -  potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu); v tomto případě je občan povinen zažádat si o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po dni , ve kterém došlo k nahlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu.

  K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky je nutno předložit:

  -  rodný list nebo rodný a křestní list,
  -  1 fotografii,
  -  doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
  -  doklad o státním občanství,
  -  doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství.

  K vydání občanského průkazu pro občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům je opatrovník povinen předložit:

  -  o rodný list nebo rodný a křestní list občana,
  -  1 fotografii,
  -  doklad o rodném čísle občana, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
  -  doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
  -  rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům,
  -  svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.

  Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit:

  -  doklad o zrušení rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům,
  -  rodný list nebo rodný a křestní list,
  -  1 fotografii,
  -  doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu,
  -  doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
  -  dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán.

  Při přijetí žádosti a zkontrolování dokladů budou předložené doklady vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu je nutno odevzdat při převzetí nového občanského průkazu.

  Fotografie musí mít tyto vlastnosti:

  Rozměry 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující jej v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana (dále jen "fotografie"). 

  Fotografie pro vydání občanského průkazu má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Pokud se občan vzhledově nezměnil, může použít i starší fotografii. Ta ovšem musí splňovat výše uvedené podmínky (např. u starších fotografií se používal dnes již nevyhovující 3/4 profil).
  Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie.

  Další informace:

  Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

  Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

  Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné. 

  Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání občanského průkazu lze podat pouze na originálních tiskopisech, které jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech. Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň lze získat formuláře na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských částí. Vzory formulářů naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra. Žádost lze také předvyplnit prostřednictvím internetového portálu a na přepážce oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy nebo na matričním úřadě Vaši žádost pouze vytisknou na originální tiskopis.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana. 
  Za vydání občanského průkazu z důvodu změny povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu se poplatek neplatí.

  Správní poplatek 100 Kč se vybírá hotově jen v případě:

  • výměny občanského průkazu na vlastní žádost občana (před uplynutím doby platnosti, např. změna podoby)
  • zápisu nepovinných údajů (dopsání dítěte, manžela nebo titulu
  • za vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných dokladů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzická osoba se dopustí přestupku např. tím, že poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v občanském průkazu, neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu, úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz. 
  Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10000,- Kč.

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
  • nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne změny údaje zapsaného do občanského průkazu
  • ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
  • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
  • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu
  • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
  • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
  • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
  • poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
  • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana
  • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.05.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno