Vyřízení úmrtního listu po úmrtí občana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyřízení úmrtního listu po úmrtí občana

 2. Základní informace k životní situaci

  Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.
  Při úmrtí občana ČR v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list. Je nutná konzultace o potřebných dokladech s matrikářkou na úseku úmrtí podle místa trvalého pobytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad může vydat úmrtní list dle § 8 odst. 8 a § 25 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků - to jsou osoby, které vyřizují pohřeb a následně uplatňují nárok na pohřebné
  • členům rodiny (ve smyslu tohoto zákona, t. j. pouze: manžel, manželka, rodiče, děti, vnuci, prarodiče).
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vyřizovatel pohřbu se osobně dostaví na matriku úmrtí.

  Vydání úmrtního listu po úmrtí občana žádejte na matrice úmrtí úřadu, v jehož správním obvodu k úmrtí fyzické osoby došlo.

  K vyzvednutí úmrtního listu předloží vyřizovatel pohřbu svůj občanský průkaz.

  Pokud nebyl odevzdán na pohřební službě občanský průkaz nebo cestovní doklad zemřelého, můžete tyto doklady odevzdat na matrice při převzetí úmrtního listu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí nejdříve obrátí na jakoukoliv pohřební službu a objednají pohřeb.

  Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož správním obvodu osoba zemřela, a vydá ho vyřizovateli pohřbu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je matričním úřadem pro tyto městské obvody:

  • Moravská Ostrava
  • Přívoz
  • Hošťálkovice
  • Lhotka
  • Petřkovice
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Prvopis úmrtního listu pro vyřizovatele pohřbu je bez poplatku.

  Za vystavení druhopisu úmrtního listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč dle sazebníku zákona o správních poplatcích, položka 3, písm. b).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušná matrika vystaví úmrtní list do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od zdravotnického zařízení.

  Po zápisu do knihy úmrtí je vyřizovateli pohřbu vydán úmrtní list.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan, u kterého v souvislosti s úmrtím dojde ke změně stavu na vdova/vdovec, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu. 
  Je potřeba:
  -  vypsaná žádost o vydání občanského průkazu
  -  stávající občanský průkaz
  -  potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, vydané matrikou úmrtí (pokud byl úmrtní list -  zaslán poštou vydá potvrzení kancelář, kde podáte žádost o OP)
  -  originál úmrtního listu
  -  1x fotografie odpovídající vyhlášce (viz občanské průkazy).

  Po úmrtí si pozůstalý (á) manžel(ka) vyřídí:
  -  vdovský, vdovecký, sirotčí důchod
  – Česká správa sociálního zabezpečení, Zelená 34A, Ostrava, tel. 596 662 111
  -  nahlášení změny v placení odvozu odpadu – Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, 3. patro, levé křídlo Nové radnice,  kancelář číslo 358 - 364.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.11.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno