Elektronická podatelna

Elektronická podatelna slouží pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice a statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hošťálkovice.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných nosičích dat:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

Telefon pro případné dotazy týkající se provozu podatelny: 599 428 105

 

Úřední hodiny podatelny

Pondělí:     8:00 - 11:30     12:30 - 17:00 hodin

Úterý:        8:00 - 11:30     12:30 - 14:30 hodin

Středa:       8:00 - 11:30    12:30 - 17:00 hodin

Čtvrtek:      8:00 - 11:30     12:30 - 14:30 hodin

Pátek:        8:00 - 11:30 hodin

 

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

posta@hostalkovice.ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

Identifikátor datové schránky:

g47bft8

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digirální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • *.PDF (portable Document Format)
 • *.PDF/A (portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange  Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.wav (Waveform Audio Format)
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.isdoc/isdocx (Information system Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • *.dwg (AutoCAD Draving File Format) verze 2007 a vyšší
 • *.shp/dbf/shx/prj/dix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:
 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange  Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovaných veřejnoprávním průvodcem  (dále jen škodlivý kód):

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3:

Podle ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Podle ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní původce postupuje podle ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.
Potvrzení doručení datové zprávy:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Zpráva je elektronicky zapečetěna kvalifikovanou elektronickou pečetí statutárního města Ostravy, městského obvodu Hošťálkovice.
Součástí zprávy o potvrzení doručení je:
 • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisů ve formátu xxxxxxxx_protocol.pdf
 • Datová zpráva
Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování:

Při nesplnění požadavku podporovaných formátů datových zpráv pro e-mailovou komunikaci bude automaticky generována zpráva.
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@hostalkovice.ostrava.cz, případně volejte na telefonní číslo +420 599 428 105, úsek organizační, podatelna.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.
Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:
 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
Upozornění:

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20 MB.
Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu
Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.