Formuláře

Seznam dostupných formulářů
FormulářeŽivotní situace
Ohlášení odstranění - 2013 Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb
Ohlášení stavby - 2013 Správa hřbitova
Oznámení o užívání stavby - 2013 Místní poplatek ze psů
Oznámení stavebního záměru s certifikátem aut.inspektora - 2013 Povolení zvláštního užívání místní komunikace
Oznámení změny v užívání stavby - 2013 Povolení uzavírky místních komunikace
Přepis nájemní smlouvy na hrobové místo Povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích
Povolení připojení sousední nemovitosti (nebo pozemní komunikace) na místní komunikaci
Odhlášení z místního poplatku ze psů Zrušení trvalého pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání MK - odstranění havárie na podz. vedení
Žádost o povolení ke zvl. užívání MK pro reklamu, prodej, služby
Žádost o povolení ke zvl. užívání MK pro stavební zábory a prokopávky
Žádost o povolení předčasného užívání stavby-2013
Žádost o povolení uzavírky místní komunikace
Žádost o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na MK
Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o stavební povolení-2013
Žádost o územní souhlas-2013
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území-2013
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území-2013
Žádost o vydání rozhodnutí - povolení připojení sousední nemovitosti na MK
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení-2013
Žádost o zrušení trvalého pobytu
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MO Hošťálkovice