Povinně zveřejňované informace

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy (zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1. Název

Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

2. Důvod a způsob založení

Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci okresního úřadu. Město Ostrava tedy zároveň tvoří samostatný okres.

Samostatnou působnost Města Ostravy jako právního subjektu vymezuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12. listopadu 2000.

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo, rada a primátor Statutárního města Ostravy, druhou jednotlivá zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

Kontaktní adresa:

Úřad městského obvodu Hošťálkovice

Rynky 277

725 28, Ostrava - Hošťálkovice

E-mail: posta@hostalkovice.ostrava.cz

Úřední hodiny:

pondělí 8,00 - 11,30 hod. 12,30 - 17,00 hod.
středa 8,00 - 11,30 hod. 12,30 - 17,00 hod.

Kontaktní seznam

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Ostravě, číslo účtu 1651155369/0800

příjmový: 19-1651155369/0800

výdajový: 1651155369/0800

6. IČ obce

00845451

7. DIČ

CZ 00845451
jsme plátci DPH

8. Dokumenty

Rozpočet Městského obvodu Hošťálkovice

 

Plnění rozpočtu Městského obvodu Hošťálkovice - závěrečný účet

Rozpočtová opatření

 

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Hoštálkovice.

11. Opravné prostředky

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
 • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
  • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  • pro odvolací řízení
  • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
 • Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

 • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.

  Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona osvobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro účetní období od 1. ledna 2024.
 2. V případě, že bude vyžadována úhrada nákladů za poskytování informací, musí být tato skutečnost písemně oznámená spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Při nesplnění této oznamovací povinnosti ztrácí poskytovatel nárok na úhradu nákladů. Nezaplatí-li žadatel požadovanou úhradu do 60 dnů ode dne oznámení její výše, poskytovatel žádost odloží. Je-li však podána stížnost proti výši požadované úhrady, lhůta podle předchozí věty neběží.
 3. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně (osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet, a to vždy před předáním informace.
 4. Sazebník výše úhrad schválil starosta městského obvodu Hošťálkovice, vykonávající v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona o obcích pravomoc rady městského obvodu usnesením č. 21 - 12/2023 dne 28.12.2024):

  kopie listiny:

  černobílý

  černobílý

  barevný

  barevný

  1 strana A 4

  jednostranný tisk

  2,-- Kč

  oboustranný tisk

  3,-- Kč

  jednostranný tisk

  5,-- Kč

  oboustranný tisk

  8,-- Kč

  1 strana A 3

  jednostranný tisk

  3,-- Kč

  oboustranný tisk

  4,-- Kč

  jednostranný tisk

  10,-- Kč

  oboustranný tisk

  16,-- Kč

CD disk

40,-- Kč

DVD disk

60,-- Kč

poštovné

dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1   hod.

200,-- Kč za každou započatou hodinu

16. Seznam organizací

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, p.o.

19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 V souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpřístupňuje statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschovávání osobních údajů zpracovaných jednostlivými úseky Úřadu městského obvodu Hošťálkovice. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

S účinností od 1. 9. 2017 v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti.

Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

 

 

 

IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s  § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

V. Daňová informační schránka

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hošťálkovice tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Hošťálkovice, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.