Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy (zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako statutární město. Současně město plní funkci okresního úřadu. Město Ostrava tedy zároveň tvoří samostatný okres.

  Samostatnou působnost Města Ostravy jako právního subjektu vymezuje § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dne 12. listopadu 2000.

  Na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na dvou úrovních. První tvoří zastupitelstvo, rada a primátor Statutárního města Ostravy, druhou jednotlivá zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů.

 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  Kontaktní adresa:

  Úřad městského obvodu Hošťálkovice

  Rynky 277

  725 28, Ostrava - Hošťálkovice

  E-mail: posta@hostalkovice.ostrava.cz

  Úřední hodiny:

  pondělí 8,00 - 11,30 hod. 12,30 - 17,00 hod.
  středa 8,00 - 11,30 hod. 12,30 - 17,00 hod.

  Kontaktní seznam

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka v Ostravě, číslo účtu 1651155369/0800

  příjmový: 19-1651155369/0800

  výdajový: 1651155369/0800

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ 00845451
  jsme plátci DPH

 9. 8. Dokumenty

  Rozpočet Městského obvodu Hošťálkovice

   

  Plnění rozpočtu Městského obvodu Hošťálkovice

  Rozpočtová opatření

   

 10. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 11. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Hoštálkovice.

 12. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  • Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor ve lhůtě pro vyřízení žádosti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  • Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:
   • pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
   • pro odvolací řízení
   • v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
  • Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

   Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městských obvodů jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

  • Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam.

   Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
   Je-li poskytovatelem orgán městského obvodu, rozhodují o stížnosti podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  1. Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.
  2. V případě, že bude vyžadována úhrada nákladů za poskytování informací, musí být tato skutečnost písemně oznámená spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Při nesplnění této oznamovací povinnosti ztrácí poskytovatel nárok na úhradu nákladů. Nezaplatí-li žadatel požadovanou úhradu do 60 dnů ode dne oznámení její výše, poskytovatel žádost odloží. Je-li však podána stížnost proti výši požadované úhrady, lhůta podle předchozí věty neběží.
  3. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně (osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet, a to vždy před předáním informace.
  4. Sazebník výše úhrad (schválen usnesením starosty městského obvodu usnesením č. 12 - 05/2018 dne 28.05.2018):

   kopie listiny:

   černobílý

   černobílý

   barevný

   barevný

   1 strana A 4

   jednostranný tisk

   2,-- Kč

   oboustranný tisk

   3,-- Kč

   jednostranný tisk

   5,-- Kč

   oboustranný tisk

   8,-- Kč

   1 strana A 3

   jednostranný tisk

   3,-- Kč

   oboustranný tisk

   4,-- Kč

   jednostranný tisk

   10,-- Kč

   oboustranný tisk

   16,-- Kč

  CD disk

  40,-- Kč

  DVD disk

  60,-- Kč

  poštovné

  dle sazebníku poštovních služeb

  osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1   hod.

  150,-- Kč za každou započatou hodinu

 15. 16. Seznam organizací

  Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, p.o.

 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

 17. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Hošťálkovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky úřadu městského obvodu Hošťálkovice.
  Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích městského obvodu:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Doba uchování

   

  Evidování podaných petic

  Osoba podávající petici nebo členové petičního výboru a petenti

  Adresní a identifikační údaje

  Orgány městského obvodu, orgány státní správy a moci výkonné a soudní

  10 let

  Správní řízení

  Účastníci řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.   pobytu, adresa pro doručování písemností

  Účastníci řízení, dotčené správní orgány

  5 let 

   

  v případě staveb 20 let po odstranění stavby

  Příjmové a výdajové pokladní doklady

  Plátci a příjemci platby v hotovosti

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. pobytu

  Plátci, pro spis

  5 let

  Evidence chovatelů psů

  Chovatelé psů

  Adresní a identifikační údaje

  Orgány státní správy

  5 let po odhlášení z evidence chovatelů

  Zakládání a evidence smluv uzavřených ÚMOb Hošťálkovice vedená v písemné a v   elektronické podobě

  Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.   pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  po dobu platnosti

  Darovací smlouva

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa   trval. pobytu, adresa pro doručování písemností

  Orgány městského obvodu

  10 let

  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele

  Orgány městského obvodu

  5 let

  Vyřizování a kontrola smluv

  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s   městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval.   pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných subjektů obchodní   firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno,   popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci úseku, orgány městského obvodu a města

  po dobu platnosti

  Veřejné zakázky

  Zhotovitelé a uchazeči

  Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu; U   jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud   bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

  Orgány městského obvodu

  10 let

  Nájemní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

  Orgány městského obvodu

  5 let

  Smlouva o výpůjčce

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

  Orgány městského obvodu

  5 let

  Smlouva o zřízení služebnosti (dříve

  věcného břemene)

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

  5 let

  Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

  Orgány městského obvodu

  5 let

  Kupní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,   adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická   osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich   zástupci

  Orgány městského obvodu

  10 let

  Smlouva o nájmu hrobového místa 

   Žadatel

  Adresní a identifikační údaje (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví)

  Úřad městského obvodu, orgány městského obvodu  

  po dobu platnosti

  Zajištění komplexní sociální práce

  Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci

  Jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu,  příp. další údaje

  Úřad městského obvodu, vyjmenované osoby

  5 let

  Přihlašování k trvalému pobytu a úkony související s vedením evidence obyvatel (ohlašovna pobytu) dle zákona č. 133/2000 Sb.

  Účastníci řízení

  Adresní a identifikační údaje v rozsahu stanovené zákonem č. 133/2000 Sb.

  Úřad městského obvodu, účastníci řízení, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

  5 let

  Obsazování bytového fondu, výměna zařizovacích předmětů, změny nájemní smluv

  Žadatel

  Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu

  Úřad městského obvodu

  5 let

  Příprava materiálů městského obvodu pro orgány městského obvodu

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa   trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních zástupců

  Orgány městského obvodu

  po dobu uchování

  Smlouva o dílo

  Zhotovitel

  Titul, jméno a příjmení, místo podnikání, adresa pro doručování   písemností, identifikační číslo; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název,   sídlo, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a   příjmení jejich statutárních zástupců, telefon, e-mail

  Orgány městského obvodu

  5 let

  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci   úřadu městského obvodu dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

  Uchazeči o zaměstnání přihlášeni do výběrového řízení

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt,   státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k   trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,   výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí   vedoucích úředníků lustrační osvědčení

  Zaměstnavatel

  5 let

  Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem

  Smluvní strany

  Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa   trvalého pobytu, případně adresa pro doručování

  Orgány městského obvodu

  5 let

  Volby - projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s   volebním procesem

  Kandidáti, zmocněnec

  Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,   (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání

  Politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český   statistický úřad

  10 let

  Volby - vydávání voličských průkazů

  Voliči s trvalým pobytem na území městského obvodu

  Adresní a identifikační údaje

  Úřad městského obvodu

  5 let

  Legalizace

  Žadatel,

  svědek úkonu

  Jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo   dokladu totožnosti

  Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení

  10 let

  Czech POINT

   Žadatel

  Jméno a rodné příjmení, příjmení, datum a místo narození, RČ, státní občanství, číslo průkazu totožnosti 

  Úřad městského obvodu, Ministerstvo vnitra ČR, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvl. právními předpisy 

  6 let
 18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti.

  Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

  a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

  b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo

  c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

  Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

   

   

   

 19. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s  § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

 20. V. Daňová informační schránka

  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hošťálkovice tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Hošťálkovice, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.