Městská policie

-

znakpolm_220_220_220_220Vzhledem ke změnám, které proběhly na základě demokratických voleb uskutečněných v měsíci listopadu 1990 a z toho vyplývajících zvýšených pravomocí městských a obecních úřadů, kdy zákon číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), svěřil obcím do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, tím dal také oprávnění obecnímu zastupitelstvu zřídit k zabezpečení těchto záležitostí obecní (městskou) policii. Česká národní rada v návaznosti na to dne 6. prosince 1991 přijala zákon číslo 553, o obecní policii, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Návrh obecně závazné vyhlášky o městské policii, kterou předkládal pro 9. zasedání Zastupitelstva města Ostravy, konaného dne 12. února 1992 primátor města Ostravy, vycházel ze zákona České národní rady číslo 553/1991 Sb., o obecní policii a zákona České národní rady číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 12. února 1992 vydat podle § 14 odstavce 1 písmene i) a § 36 odstavce l písmene f) zákona číslo 367/1990 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků a v souladu s § 1 zákona České národní rady číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, obecně závaznou vyhlášku číslo 1/l992 o městské policii. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 1992.Tzv. „Zřizovací listinou“ ze dne 1. března 1992 podepsanou primátorem města Ostravy bylo dáno, že s účinnosti od 1. 3. 1992 zřizuje Zastupitelstvo města Ostravy usnesením číslo 167/8 ze dne 12. 2. 1992 rozpočtovou organizaci bez právní subjektivity pod názvem Městská policie Ostrava se sídlem na ul.Hlubinská 6, Ostrava 702 00 .

Vrchním velitelem Městské policie Ostrava je primátor.


Oficiální stránky MP Ostrava: http://www.mpostrava.cz/

 

Aktuální informace o pracovištích a kontaktních údajích:

 http://mpostrava.cz/napiste/jednitliva-pracoviste

 
Údaje o okrscích: