Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Místní poplatek ze psů je upraven v § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Pro územní obvod Hošťálkovice platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č.16/2023 o místním poplatku ze psů. Správcem místního poplatku ze psů je Úřad městského obvodu Hošťálkovice.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu trvalý pobyt nebo sídlo.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku nebo ho lze stáhnout viz níže.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Ohlašovací povinnost

  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku nebo ho lze stáhnout viz níže.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Evidenční známky

  Správce poplatku vydá po zaplacení místního poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Ztrátu nebo odcizení  známky je nutno nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů - správce poplatku vydá novou známku.

  Odhlášení

  Odhlášení se provádí ústní nebo písemnou formou u správce poplatku a to do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej, změna trvalého pobytu apod.). Při odhlášení se odevzdává evidenční známka pro psa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Iva Mocková organizační úsek 599 428 105 iva.mockova@hostalkovice.ostrava.cz
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazba poplatku

  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

  a) Za psa chovaného v rodinném domě    200,- Kč
  b) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a)    300,- Kč
  c) Za psa chovaného v bytovém domě    200,- Kč
  d) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c)    300,- Kč
  e) Za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1.500,- Kč
  f) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 2.250,- Kč
  g)

  Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,vdovského
  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
  anebo poživatel sirotčího důchodu, bez ohledu na to, kde je pes chován

     200,- Kč
  h) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. g)    300,- Kč
  i) Za psa, jehož držitel má místo TP na adrese úřadu    500,- Kč
  j) Za druhého psa, jehož držitel má místo TP na adrese úřadu 1.000,- Kč

  V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok nebo při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

  Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději do 31.3 příslušného kalendářního roku.

  Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku.

  Osvobození od poplatku

  Od poplatku je osvobozen poplatník, kterým je:

  1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
  2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1,
  3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
  4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.03.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno