Uzavření manželství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Manželství lze uzavřít (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřadu v ČR):

  • před kterýmkoliv matričním úřadem,
  • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt,
  • před orgánem státem registrované církve,
  • před orgánem státem registrované náboženské společnosti,
  • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen,
  • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen,
  • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině,
  • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

  Uzavření manželství občanem České republiky v cizině, se zapíše do zvláštní matriky v Brně. V těchto případech je nutná konzultace o potřebných náležitostech s matrikářkou na úseku sňatků podle místa trvalého pobytu.

  Manželství mohou uzavřít zletilí snoubenci nebo jejich zplnomocnění zástupci (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem). Nezletilá osoba starší 16 let může sňatek uzavřít pouze s pravomocným rozhodnutím soudu o povolení uzavřít manželství.

  Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (dotazník) a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

  Snoubenci, kteří jsou občané ČR a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v České republice, předkládají:

  • platné občanské průkazy snoubenců,
  • rodné listy snoubenců,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky),
  • rodné listy dětí – pokud se jedná o společné děti snoubenců, nebo jde-li o dítě, jehož otec není uveden v rodném listu a snoubenci si přejí, aby dítě neslo společné příjmení manželů po uzavření manželství.

  Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí shora uvedené doklady a dále:

  • doklad o státní občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství – nesmí být starší 6 měsíců,
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

  Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny potřebnými ověřeními.

  Pokud cizinec neovládá český jazyk, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

  Manželství nemůže být uzavřeno:

  • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
  • mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
  • nezletilým, výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let,
  • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
  • osobou stiženou duševní poruchou, která měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

  Manželství nevznikne:

  • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
  • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let,
  • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
  • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
  • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem.

  Snoubenci nebo jeden z nich se osobně dostaví na matriční úřad, kde obdrží "Dotazník k uzavření manželství" a podrobné písemné informace k vyřízení jejich žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o uzavření manželství podávejte na matrice sňatků úřadu, v jehož správním obvodu má být sňatek uzavřen.

  V Ostravě jsou to tyto matriční úřady:

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  Úřad městského obvodu Poruba
  Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
  Úřad městského obvodu Vítkovice
  Úřad městského obvodu Svinov
  Úřad městského obvodu Stará Bělá

  Matrika Magistrátu města Ostravy žádosti o uzavření manželství nepřijímá.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občané ČR:

  • vyplněný dotazník k uzavření manželství,
  • rodné listy,
  • doklad o státním občanství,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, který vydává ohlašovna podle místa trvalého pobytu, (nemusí předložit, pokud se prokáže platným OP),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, který vydává Magistrát města Ostravy (nemusí předložit, pokud se prokáže platným OP),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

  Snoubenec, který je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k dotazníku k uzavření manželství s příslušnými doklady připojit potvrzení o místě trvalého pobytu a o osobním stavu, které bude vydáno státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

  Snoubenec, který je cizincem, předloží:

  • stejné doklady jako občan ČR a doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců,
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vydané Policií České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na všech úřadech, které jsou pověřeny vedením matrik.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky na úseku matriky sňatků stanovené zákonem o správních poplatcích činí:

  • za vystavení druhopisu oddacího listu 100 Kč, dle položky 3, písm. b),

  • za uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3 000 Kč, dle položky 12, písm. a), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců, a osvobozeny jsou osoby těžce zdravotně postižené,

  • za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2000 Kč, dle položky 12, písm. b), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců,

  • za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč, dle položky 12, písm. c), poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců, a jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu,

  • za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč, dle položky 12, písm. d).

  Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu na úseku matriky sňatků.

  Vystavení prvopisu oddacího listu novomanželům je bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost o uzavření manželství se vyřizuje bezodkladně po ověření údajů, individuálně po dohodě s účastníky řízení, v ostatních případech do 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

  Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků, jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

  Po zápisu do knihy manželství je manželům vydán oddací list, povinností občana je požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu

  Pro vydání nového OP je potřeba:

  -  vypsaná žádost o vydání občanského průkazu
  -  stávající občanský průkaz
  -  potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu vydané matrikou sňatků
  -  originál oddacího listu
  -  1x fotografie odpovídající vyhlášce (viz. občanské průkazy).

  Změnu stavu a příjmení po uzavření manželství nahlašte všude tam, kde o vás tyto údaje vedou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.11.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno