Vydání cestovního pasu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání cestovního pasu

 2. Základní informace k životní situaci

  Cestovním dokladem se rozumí cestovní pas, cestovní průkaz, diplomatický pas, služební pas, náhradní cestovní doklad Evropské unie a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

  Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa.

  Cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (dále jen "e-pas") se vydává občanům od 5 let věku. Občanům starším 5 let a mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let. Tento pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.

  Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (dále jen "cestovní pas bez strojově čitelné zóny") se vydává s dobou platnosti 6 měsíců, občanovi mladšímu 5 let s dobou platnosti 1 rok. Tento pas se vydává ve lhůtě do 15 dnů.

  Cestovní průkaz lze vydat občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, a to v odůvodněných případech, např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí. Vydává se k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Při podání žádosti je vždy nutná osobní přítomnost budoucího držitele cestovního pasu.

  Žádost o vydání e-pasu může podat:

  • Občan starší 18 let.
  • Občan starší 15 let a mladší 18 let musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, to neplatí, pokud zákonný zástupce žádost podepíše přímo před pracovníkem příslušným k vydání e-pasu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překážkou překonatelnou.
  • Za občana staršího 5 let a mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
  • Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, podává žádost zákonný zástupce.
  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává k této žádosti souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí .

  Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny mohou podat všechny shora uvedené osoby jako u žádosti o vydání e-pasu a dále zplnomocněný zástupce občana, přičemž podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

  Kdo může převzít doklad:

  K převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana staršího 15 let, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce občana, jenž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost byla omezena. Za občana mladšího 15 let může doklad převzít zákonný zástupce, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy (ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovu nebo Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí), a to u orgánu, u kterého byla podána žádost o vydání cestovního dokladu. Převzetí cestovního dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání žádosti o vydání pasu
  U cestovního pasu bez strojově čitelné zóny - podáním vyplněné žádosti u příslušného úřadu; žádost nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená. U e-pasu - dostavením se na příslušný úřad.

  E-pas

  O vydání lze požádat:

  • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu (v hlavním městě Praze u úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu)
  • v zahraničí na zastupitelském úřadu

  Vyhotovený cestovní pas lze převzít:

  • o u orgánu, u kterého občan podal žádost o jeho vydání

  Cestovní pas bez strojově čitelné zóny

  Žádost lze podat:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu) nebo u kteréhokoliv matričního úřadu,
  • v zahraničí na zastupitelském úřadu

  Vyhotovený cestovní pas lze převzít:

  • u orgánu, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, popř. jiného orgánu uvedeného v žádosti

  Obecní úřad s rozšířenou působností,
  Matriční úřady,
  Zastupitelské úřady

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • žadatel o vydání e-pasu nepředkládá žádnou písemnou žádost. Žadateli však zůstávají zachovány povinnosti předložení občanského průkazu k ověření jeho totožnosti nebo předložení listin k ověření případně zjištěných pochybností ve zpracovávaných údajích.
  • Žadatel o vydání e-pasu nepředkládá rovněž žádnou fotografii, údaj o zobrazení obličeje je pořizován přímo příslušným úřadem k tomu určenou speciální technologií.
  • žadatel o vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny předkládá vyplněnou žádost na předepsaném tiskopise (žádost musí být podepsána občanem, jemuž má být cestovní doklad vydán; podpisem se rozumí jméno i příjmení, popřípadě pouze příjmení, podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka) ,
  • doklady, jimiž se prokazují údaje, které občan uvedl v žádosti, například platný občanský průkaz, doklad prokazující získání vysokoškolského titulu (pokud není zapsán v občanském průkazu), u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například rodný list, doklad o státním občanství, a podobně. Při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství České republiky,
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, například: občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl občan zbaven způsobilosti k právním úkonům),
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
  • 2 průkazové fotografie k žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny

  Fotografie o rozměrech 35 x 45 mm má hladký povrch, musí ukazovat hlavu a ramena zobrazované osoby a musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Výška obličejové části hlavy, tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, musí být minimálně 13 mm.Osoba musí být zobrazena v předním čelném pohledu, přičemž její pohled musí směřovat do objektivu. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Zobrazovaná osoba musí být bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých) a bez pokrývky hlavy (není-li její použití odůvodněno zdravotními nebo náboženskými důvody; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je povolen plynulý přechod těchto barev. Pozadí nesmí být členité např. tvořené krajinou nebo částmi krajiny, budovami nebo částmi budov, nesmí ukazovat další osoby nebo části dalších osob. Negativ ani pozitiv fotografie nesmí být retušován a ani jinak upravován. Fotografie nebo obrazový záznam nesmí být znečištěn, pomačkán, potrhán nebo potištěn jakýmkoliv razítkem.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny lze podat pouze na originálních tiskopisech, které jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a matričních úřadech. Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň lze získat formuláře na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských částí. Vzory formulářů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit


  Vydání e-pasu občanům starším 15 let 600 Kč, vydání e-pasu občanům starším 5 let a mladším 15 let 100 Kč,

  • vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny občanům starším 15 let 1500 Kč,
  • vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny občanům starším 5 let a mladším 15 let 1000 Kč,
  • vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny občanům mladším 5 let 50 Kč,
  • změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního pasu 50 Kč.
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  E-pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.

  Cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydává ve lhůtě do 15 dnů.

  V těchto lhůtách občan obdrží cestovní pas, pokud podá žádost nebo cestovní pas převezme u úřadu příslušného k jeho vydání. Pokud podá žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny nebo tento cestovní pas převezme u úřadu, který není příslušný k jeho vydání, může vydání cestovného pasu trvat déle než 15 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  04.05.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno