Vydání rodných listů pro novorozence

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání rodných listů pro novorozence

 2. Základní informace k životní situaci

  Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla provede zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list.

  Při narození dítěte v cizině, jestliže jeden z rodičů je občanem České republiky, se jeho narození zapíše do zvláštní matriky v Brně. V těchto případech je nutná konzultace o potřebných náležitostech s matrikářkou na úseku narození u kteréhokoli matričního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vydání rodného listu pro novorozence vyřizují rodiče dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Rodný list pro novorozence si vyzvednou rodiče se všemi potřebnými doklady na matrice narození.

  U dítěte narozeného v manželství:
  - jeden z rodičů osobně, pokud je podepsaná dohoda rodičů o jménu (jménech) a příjmení dítěte oběma rodiči.

  U dítěte narozeného mimo manželství:
  -  jeden z rodičů osobně, pokud před narozením určili na matrice narození otcovství,
  -  oba rodiče osobně, pokud prohlášení o určení otcovství nebylo sepsáno předem,
  -  matka dítěte osobně, pokud otec není znám.

  Matrika narození po obdržení hlášení o narození, které jí zpravidla zasílá nemocnice, vystaví rodný list dítěte. Rodný list je předán rodičům po předložení potřebných dokladů a není potřeba o něj písemně žádat.

  O vydání rodného listu pro novorozence žádejte na matrice narození úřadu, v jehož územním obvodu se nachází porodnice, v níž se dítě narodilo.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  Úřad městského obvodu Poruba
  Úřad městského obvodu Ostrava – Jih
  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
  Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
  Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
  Úřad městského obvodu Vítkovice
  Úřad městského obvodu Svinov
  Úřad městského obvodu Stará Bělá

  Matrika Magistrátu města Ostravy rodné listy pro novorozence nevystavuje.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:
  - oddací list,
  - platné občanské průkazy, případně cestovní doklad a výpis z informačního systému s uvedením údaje o místu trvalého pobytu,
  - souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte.

  U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:
  - rodný list,
  - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená,
  - úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá,
  - platný občanský průkaz nebo cestovní doklad s výpisem z informačního systému s uvedením údaje o místu trvalého pobytu.

  U dítěte narozené mimo manželství, bez určení rodičovství k narozenému dítěti před narozením, oba rodiče předloží:
  -  platné občanské průkazy rodičů
  -  rodné listy obou rodičů
  -  pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
  -  úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
  -  při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost registrovaného tlumočníka.

  Při určení rodičovství k nenarozenému dítěti oba rodiče předloží:
  -  platné občanské průkazy budoucích rodičů
  -  rodné listy budoucích rodičů
  -  pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
  -  úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
  -  těhotenský průkaz
  -  při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost registrovaného tlumočníka.

  V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osob, které žádají o udělení azylu na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů čestným prohlášením rodičů, případně jednoho z nich.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vystavení prvopisu rodného listu pro novorozence je bez poplatku.

  Za vystavení druhopisu rodného listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč, dle sazebníku zákona o správních poplatcích, položka 3, písm. b).

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušná matrika vystaví rodný list do 30 dnů po obdržení hlášení o narození od zdravotnického zařízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Narození dítěte - pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen oznámit do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

  Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce, s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu. V případě, že dítě je občanem České republiky a narodilo se v cizině, je jeho trvalým pobytem sídlo zvláštní matriky.

  Přihlašte své nově narozené dítě: 

  - na placení poplatku za odvoz odpadů - Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, 3. patro, levé křídlo Nové radnice, kancelář číslo 358 - 364,

  - u majitele domu jako další osobu na placení záloh na služby spojené s užíváním bytu.

  Právo na porodné uplatněte na odboru státní sociální podpory, v Ostravě na příslušném kontaktním místě.

  Nepoviným údajem zapisovaným do občanského průkazu je jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do 18 let. Pokud budete chtít zapsat do občanského průkazu údaje vašeho nově narozeného dítěte je potřeba:

  • vypsaná žádost o vydání občanského průkazu
  • stávající občanský průkaz
  • originál rodného listu dítěte
  • 1x fotografie odpovídající vyhlášce (viz občanské průkazy).

  Za vydání občanského průkazu na vlastní žádost z důvodu dopsání dítěte občan zaplatí správní poplatek 100 Kč, dle položky 16, písm. b), zákona o správních poplatcích.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  28.11.2011

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno