Přihlášení k trvalému pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přihlášení k trvalému pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jeden trvalý pobyt, a to v objektu, který je označen číslem popisným a orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

  Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý pobyt.

  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

  Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Změnu údaje místa trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.
  • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
  • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.
  • Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, také jeho zákonný zástupce (opatrovník)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení úředně zrušen, nebo který se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP, což vyžaduje nějaký trvalý pobyt.

  Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle zvláštních právních předpisů na cizinecké policii, odbor azylové a migrační politiky v Ostravě se sídlem na adrese Ostrava, Vítkovice, Výstavní 55/117, telefon 974 721 874.
  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan oznámí osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Žádost o ukončení může také písemně zaslat.

  1. Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.
  2. Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu. V případě, že dítě je občanem České republiky a narodilo se v cizině, je jeho trvalým pobytem sídlo zvláštní matriky.
  3. Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně, ta tuto změnu provede sama na základě kopie úmrtního listu z matriky.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu proveďte na ohlašovně, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na kterou se hlásíte (přihlášením dojde k odhlášení automaticky, to se samostatně neprovádí).

  Mgr. Lucie Oláhová

  úsek sociální,

  úsek bytový

  599 428 106

  lolahova@hostalkovice.ostrava.cz

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen předložit:

  • platný občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část po předchozí změně trvalého pobytu, nebo jíný obdobný doklad, který je veřejnou listinou. Občan České republiky po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas České republiky, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, dokladem totožnosti občana mladšího 15 let je při přihlášení jeho rodný list. 
  • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí), nebo o oprávněnosti užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, atd.
  • pokud přihlašovaná osoba není oprávněnou osobou, tedy osobou starší 18 let, způsobilou k právním úkonům, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti (doložit dokladem), pak je nutná ještě osobní účast takové osoby, aby ztvrdila svým podpisem souhlas s přihlášením na přihlašovacím lístku. Osobní účast se nevyžaduje, pokud přihlašovaný předloží kromě dokladů od bytu i písemný souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem.

  Dalšími tiskopisy jsou:

  • plná moc k zastoupení při ohlášení změny trvalého pobytu,
  • souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu oprávněné osoby.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za změnu místa trvalého pobytu zaplatí občan hotově na ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 2, písmeno d) 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku.

  Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  17.05.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace