Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

 2. Základní informace k životní situaci

  Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti ohlašovna územního obvodu podle jeho místa trvalého pobytu poskytne písemně údaje vedené k jeho osobě, tzv. výpis z informačního systému.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oprávněn jednat je občan starší 15 let  jen osobně. Zákonný zástupce (opatrovník) za:

  • občana mladšího 15 let
  • občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý v této věci jednat.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osobní údaje z informačního systému může ohlašovna poskytnout pouze osobě, které se týkají. Není možné je ani na základě plné moci předat jiné osobě (i když je to přímý příbuzný).
  Žádost lze opatřit úředně ověřeným podpisem, na příslušnou ohlašovnu zaslat, a ta pak údaje obratem zašle žadateli zpět do vlastních rukou (podmínkou je uhrazení správního poplatku).
  Každý občan může tedy žádat jen své osobní údaje.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Při řešení této životní situace se dostavte osobně na ohlašovnu v místě vašeho trvalého pobytu s občanským průkazem a požadujte poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, které je občany obvykle nazýváno potvrzením o trvalém pobytu. Údaje z informačního systému evidence obyvatel požadujte na ohlašovně, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na které máte trvalý pobyt.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě jsou to příslušné úřady městských obvodů a dále vaší žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému vyhoví také evidence obyvatel Magistrátu města Ostravy. Zde vám potvrdí také stav, státní občanství, předchozí trvalý pobyt, místo narození, údaje o rodičích a jiné, což ohlašovna nevede. Ta může potvrdit jen jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a jeho počátek.

  Jestliže jsou údaje požadovány pro účely jednání s úřady v cizině, poskytuje výpis jen magistrát, a to z důvodu potřeby vyššího ověření, které je v zahraničí požadováno.

  Občan České republiky, který se zdržuje v cizině, může žádat poskytnutí údajů z informačního systému také na zastupitelském úřadu České republiky v příslušném státě.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Mgr. Lucie Oláhová

  úsek sociální,

  úsek bytový

  599 428 106

  lolahova@hostalkovice.ostrava.cz

   

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při osobní účasti předložte:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas České republiky
  • vyplněnou žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

   

  Pokud údaje chcete zaslat, opatřete žádost úředně ověřeným podpisem (v cizině na zastupitelském úřadu České republiky) a doložte správní poplatek .

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze odevzdat pouze na originálním tiskopise (nelze stáhnout z internetu a vytisknout, okopírovat ani jinak rozmnožit k odevzdání na úřadě, elektronická forma slouží pouze jako vzor). Žádosti jsou k dispozici na všech ohlašovnách městských obvodů Ostravy a i na evidenci obyvatel Magistrátu města Ostravy.

  V žádosti občan vyplní příjmení, jméno, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, adresu trvalého pobytu, datum a podpis, a zaškrtne, které údaje požaduje.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí údajů z informačního systému zaplatí občan poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka číslo 3, písmeno a) 50 Kč za každou i započatou stránku. 
  Osvobození od poplatku není stanoveno.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  24.01.2017

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace