INFORMACE PRO VOLIČE

20/9 2022

VOLBY do 

-       Zastupitelstva města Ostravy

-       Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice

-       Senátu Parlamentu České republiky

 

se konají ve dnech:

 

v pátek   dne  23. září 2022 od 1400 hodin do 2200 hodin

                                                     a

v sobotu dne  24. září 2022 od   800 hodin do 1400 hodin

 

Místem konáním voleb ve volebním okrsku č. 1001 je:

volební místnost v sále Kulturního domu Hošťálkovice, ulice Za Hřbitovem č.p. 120, Ostrava, Hošťálkovice

 

Voličem pro volby do zastupitelstev obcí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městském obvodu přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, má v obci, městském obvodu trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Voličem pro volby do Senátu Parlamentu české republiky je občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.

 

Překážkami výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidi, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu, případně osvědčením o registraci.

U voleb do Senátu Parlamentu České republiky pak navíc diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním pasem.

Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

 

Hlasování na voličský průkaz

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR může volič s voličským průkazem hlasovat ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 70, který tvoří městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá a obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Vratimov, Václavovice a Šenov.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

 

Hlasovací lístky         

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

V den voleb voliči mohou obdržet hlasovací lístky i ve volební komisi.

Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu Parlamentu České republiky jsou žluté.

 

Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

 

Pořádek ve volební místnosti

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména ze zdravotních důvodů Úřad městského obvodu Hošťálkovice a  ve dnech  konání  voleb  okrskovou  volební  komisi,  aby mohl hlasovat mimo volební místnost  a  to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  

 

Telefonní číslo do volební místnosti 720 944 730

 

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 23. a 24. září 2022 nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb:

v pátek dne   30. září 2022 od 1400 hodin do 2200 hodin

                                             a

v sobotu dne   1. října 2022 od  800 hodin do 1400 hodin

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti v den voleb.